header-press

Jämställdhet är en central utvecklingsfråga av två viktiga anledningar: det är en rättighetsfråga och det leder till bättre resultat i utvecklingen. Jämställdhet är på så sätt både ett mål i sig samt en metod för att uppnå andra mål. Runt om i världen skiljer sig kvinnors och mäns villkor väsentligt åt och de olika maktrelationerna utgör en av de stora orättvisorna. I södra Afrika är skillnaderna mycket märkbara.

Kvinnor har sämre tillgång till utbildning och grundläggande hälsovård och de utgör majoriteten av de allra fattigaste. Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för den ojämlika maktfördelningen och utgör en av de stora riskerna för kvinnors hälsa. Könsrelaterat och sexualiserat våld är också en stor riskfaktor i spridningen av hiv. Utvecklingsinsatser som tar hänsyn till kvinnors

och mäns olika behov, roller och prioriteringar, gynnar hela samhället. Kopplingen mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt är stark.

Inom landprogrammen ska kvinnors och mäns olika möjligheter och behov uppmärksammas i alla insatser och genomsyra verksamheten. Afrikagrupperna väljer att inrikta sig på någon eller några av dessa frågor:

  • påverkan och efterlevnad av lagstiftning för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet,
  • ökad jämställdhet på alla nivåer i samhället; familjen, lokalsamhället och i nationella och internationella beslutsinstanser,
  • större engagemang från män i jämställdhetsarbetet,
  • våld mot kvinnor,
  • förbättring av vår egen och våra samarbetsorganisationers kunskaper och insikter om jämställdhet,
  • ett genusperspektiv på internationella avtal och överenskommelser.

Våra mål med temat:

Våra partnerorganisationer är effektiva i opinions- och påverkansarbete samt i utveckling av sitt eget jämställdhetsarbete.

I områden där våra partnerorganisationer är verksamma finns medvetenhet om jämställdhet samt ökad jämställdhet inom lokalsamhället och de olika samhällsfunktionerna.

Både kvinnors och mäns möjligheter att påverka beslut och möjligheter att trygga sin egen försörjning tillgodoses i internationella avtal.

Ladda ner en rapport från seminariet "Engage men and show results on gender work", som hölls den 15 april, i samarbete mellan Afrikagrupperna, Duakonia och Forum Syd.

Syfte:

Samhällen i Afrikagruppernas verksamhetsländer ska bli jämställda.

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider