header-hararbetarvi

Angola är ett geografiskt sett stort land, cirka tre gånger Sveriges storlek. Infrastrukturen i landet är dålig vilket försvårar de ansträngningar som görs för att förhindra spridningen av hiv. Förflyttningar inom landet och över gränserna är omfattande och urbaniseringen likaså. Fattigdomen är utbredd och kunskapen om hiv är över lag låg. Riskbeteenden, så som oskyddat sex och flera partner samtidigt, fortsätter därför.

Hivprevalensen för angolaner i åldrarna 15-49 år är 2,1 procent, att jämföra med 0,1 procent i Sverige. Om man jämför med länderna i regionen södra Afrika är prevalensen i Angola låg. Namibia ligger på 15,1 procent, Botswana på 23,9 procent och Zambia på 15,2 procent (data från UNAIDS, åldrarna 15-49 år). Fler kvinnor än män lever med hiv. Det beror dels på att kvinnor fysiologiskt sett är mottagligare för viruset, men framför allt medför den ojämlika könsmaktsordningen att kvinnor inte har makt över sin kropp och sin sexualitet, och därför är mer utsatta. Hiv och aids är i högsta grad en fråga om jämställdhet. En förutsättning för att förbättringar ska ske är att kunskapen om hiv och aids ökar, att kvinnors och flickors makt över den egna kroppen och sexualiteten förbättras, och att tillgången till hälso- och sjukvård förbättras.

Allt fler organisationer inkluderar ett hivperspektiv i sina verksamheter, men i förhållande till andra länder i södra Afrika finns det i Angola fortfarande ett enormt kunskapsgap, även bland stora och väletablerade organisationer. Det finns ett stort behov av att tala öppet om hiv, av sexualundervisning i skolorna och av en debatt i samhället om sexualitet och könsmaktsordning. Arbete för att öka jämställdhet och minska spridning av hiv prioriteras av alla Afrikagruppernas partnerorganisationer i Angola.

Afrikagruppernas program i Angola lägger tonvikten på strävan att minska spridningen av hiv genom ökad jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Förhoppningarna är också att man ska kunna leva ett positivt liv med hiv. Det inkluderar förbättrade möjligheter att försörja sig med bland annat ökat kunnande om grödor som lättar arbetsbördan.

Vår partnerorganisation ADRA (Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente), har startat en särskild utbildning i genusfrågor för alla sina anställda och samarbetspartners. I Benguela har frågorna lyfts upp som ett huvudtema i Bismas das Acácias folkbildning genom teater och musik. Ett samarbete sker även med hivpositivas förening AAS (Associação dos Amigos dos Seropositivos). Dess medverkan i en rad utbyten mellan olika partnerorganisationer ökar medarbetares förståelse för frågorna och visar hur man i praktiken kan arbeta för att minska spridningsrisker, förbättra insatser för människor som lever med hiv och deras familjer samt öka insikten om fördelarna med mer jämställda relationer mellan kvinnor och män. Frågorna integreras i, och blir en allt viktigare del i ADRA:s, Horizontes och CAPDC:s landsbygdsutvecklingsprojekt i Malanje, Benguela och Moxico. Hiv och aids påverkar alla sektorer i samhället och slår hårt mot landets generella utveckling.

 


Facebook Slider
Facebook Slider
Facebook Slider